rowan_vierkant_negatief.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN 
2022-2023

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door vennootschap onder firma Rowan Nijboer Beleggingen V.O.F. gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder identificatienummer: 81434669

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rowan Nijboer Beleggingen aangeboden diensten, producten en overeenkomsten

 3. Voor de dienstverlening van Rowan Nijboer Beleggingen is geen vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (WFT). 

 4. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar het abonnement en lidmaatschap. Beide hebben eenzelfde betekenis en betrekking op het product: “Lidmaatschap Rowan Nijboer”

 5. Rowan Nijboer Beleggingen is bevoegd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig per mail gestuurd worden. Als geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. 

 

Artikel 2 De dienstverlening

 1. Rowan Nijboer Beleggingen biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om door middel van een abonnement (hierna: abonnee) de beleggingsactiviteiten van Rowan Nijboer te volgen binnen de door hen ingerichte portefeuille. De abonnee ontvangt aankondigingen over veranderingen in de portefeuille van Rowan Nijboer via community platform The Huddle en via het opgegeven e-mailadres bij aankoop. 

 2. Rowan Nijboer Beleggingen biedt naast het abonnement; trainingen, masterclasses, evenementen, webinars, workshops, lezingen, coaching, andere online en fysieke evenementen aan. De inhoud van deze mag nooit gezien worden als beleggingsadvies en is enkel bedoeld ter educatie.

 3. Het staat de abonnee vrij om eventuele nieuw in te nemen posities van Rowan Nijboer voor zijn eigen beleggingsportefeuille op te volgen. Als de abonnee twijfelt of het verstandig is een ingenomen positie van Rowan Nijboer over te nemen ter zake de eigen beleggingsportefeuille, raadt Rowan Nijboer Beleggingen de abonnee aan daarover eerst professioneel advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur; 

 4. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling, beheer en verloop van zijn persoonlijke beleggingsportefeuille. De abonnee handelt voor eigen rekening en risico ter zake zijn persoonlijke beleggingsportefeuille. Rowan Nijboer Beleggingen verleent geen advies of persoonlijke begeleiding aan de abonnee. 

 5. Rowan Nijboer Beleggingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien daartoe gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed uitgeoefend kan worden, doch waardoor niet in staat de verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, pandemie, extreme weersomstandigheden. Tevens is er het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat we de verbintenis hadden moeten nakomen.

 

Artikel 3 aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat via www.rowannijboer.nl een abonnement op het product “Lidmaatschap Rowan Nijboer” wordt afgesloten. 

 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar. Bij het aangaan van een abonnement kan het abonnement niet tussentijds worden beëindigd. Na afloop van het 1e jaar wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een jaar. Na afloop van het 1e jaar heeft de abonnee de mogelijkheid om het abonnement maandelijks op te zeggen. Hierbij geldt dat bij deze opzegging het vooruitbetaalde abonnementsgeld van de resterende maanden zal worden gerestitueerd. 

 3. Voor het opzeggen van een abonnement geldt een verwerkingstijd van 5 dagen. Je ontvangt 15 dagen van tevoren een herinneringsmail dat je abonnement verlengd zal worden.

 4. Opzegging van de overeenkomst dient online plaats te vinden; onder online wordt verstaan via het een email naar info@rowannijboer.nl. In deze mail ontvangen wij graag de klantgegevens zoals opgegeven bij ons; voor- en achternaam + bijbehorend email adres. 

De opzegging is officieel wanneer de opzegging wordt bevestigd. Je hebt dan nog toegang tot het lidmaatschap voor de periode dat je abonnement is afgesloten. Voorbeeld: je hebt een jaarabonnement afgesloten en na 9 maanden zeg je op. Je ontvangt dan direct een bevestiging, alleen je lidmaatschap loopt nog 3 maanden daarna door.

 1. Rowan Nijboer Beleggingen behoudt zich het recht om voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel te ontbinden indien de klant zich niet houdt aan een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst/algemene voorwaarden of daarmee in strijdt handelt. Als de klant zich niet houdt aan zijn verplichtingen en de overeenkomst hieruit ontbonden wordt, vindt geen restitutie plaats.

 2. Rowan Nijboer beleggingen behoudt zicht het recht om een klant te weigeren zonder opgaaf van reden. 

 

Artikel 4 Overdracht en beschikbaar stellen informatie, rechten en plichten

Het is de abonnee niet toegestaan informatie, rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rowan Nijboer Beleggingen. Hieronder uitdrukkelijk mede begrepen de inloggegevens voor community- en trainingsplatform The Huddle en het doorsturen van e-mails waarin veranderingen in de portefeuille worden aangekondigd. Ook het maken van screenshots, foto’s en kopieën. In het geval dat dit wel plaatsvindt is Rowan Nijboer Beleggingen genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen om de toegebrachte schade en gederfde inkomsten te verhalen op de individu die deze ongeoorloofd heeft overgedragen of beschikbaar heeft gesteld aan persoon/personen die geen actief abonnement hebben afgesloten op het lidmaatschap bij Rowan Nijboer Beleggingen. 

 

Artikel 5 Vergoeding abonnement en betalingsverplichting abonnee

 1. Voor haar diensten brengt Rowan Nijboer Beleggingen de abonnee een vergoeding in rekening. 

 2. De actuele abonnementsprijzen staan vermeld op www.rowannijboer.nl. De genoemde bedragen op de website- en betaalpagina zijn inclusief btw;

 3. Voor afgesloten abonnementen geldt dat de vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd is;

 4. Op de dag dat de overeenkomst tot stand komt rust de betalingsverplichting op de abonnee;

 5. Rowan Nijboer Beleggingen behoudt zich het recht voor de administratieve verwerking en uitvoering van de door de abonnee afgegeven doorlopende machtiging uit te besteden aan een derde.

 6. Bij het afsluiten- of het verlengen van een abonnement geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 7. Indien de abonnee in gebreke blijft met de tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, behoudt Rowan Nijboer Beleggingen zich het recht voor de toegang tot het community- en trainingsplatform The Huddle te blokkeren. Alvorens de toegang van de abonnee te blokkeren, wordt de abonnee door Rowan Nijboer Beleggingen in gebreke gesteld; 

 8. Indien de abonnee ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft is de abonnee verplicht om de zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk kosten – die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, te betalen.

 

Artikel 6 Persoonsgegevens

 1. Rowan Nijboer Beleggingen gebruikt de door de abonnee verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan van de overeenkomst en het gebruik van community- en trainingsplatform The Huddle. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst, dan wel indien een wettelijk voorschrift Rowan Nijboer Beleggingen hiertoe verplicht. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met toestemming van de abonnee en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

 2. De abonnee verleent Rowan Nijboer Beleggingen uitdrukkelijk toestemming de bekende persoonsgegevens te mogen verwerken en te gebruiken ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Tevens verleent de abonnee toestemming de gegevens op te nemen in een databestand. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd;

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik van de abonnee. De rechten van intellectuele eigendom op de website www.rowannijboer.nl en op het community- en trainingsplatform The Huddle berusten uitsluitend bij Rowan Nijboer Beleggingen en/of de rechthebbende.

 2. Het is de abonnee niet toegestaan informatie van de mail notificaties en op het community- en trainingsplatform The Huddle te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen door middel van een link tussen de website www.rowannijboer.nl en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rowan Nijboer Beleggingen, behoudens voor eigen gebruik;

 3. Iedere inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is strafbaar; daarnaast behoudt Rowan Nijboer Beleggingen zich het recht voor haar schade, dan wel de schade van de rechthebbende, te verhalen op de abonnee indien sprake is van ongeoorloofd gebruik van de gepubliceerde informatie; 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Rowan Nijboer Beleggingen besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de eigen publicaties. Echt biedt dit geen garanties voor een positief rendement van de persoonlijke beleggingsportefeuilles van de abonnee, derhalve aanvaardt Rowan Nijboer Beleggingen geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die de abonnee neemt op basis van de gegeven informatie;

 2. Rowan Nijboer Beleggingen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd of onrechtmatig gebruik door de abonnee, dan wel een derde die door toedoen van de abonnee, dan wel anderszins toegang heeft verkregen tot de gegevens van die abonnee;

 3. Rowan Nijboer Beleggingen is niet aansprakelijk voor de onbereikbaarheid van haar website www.rowannijboer.nl, het community- en trainingsplatform The Huddle en alle andere platformen alsmede voor schade die het gevolg is van die onbereikbaarheid;

 4. Rowan Nijboer Beleggingen is voorts niet aansprakelijk voor foutieve beleggingsbeslissingen van de abonnee of voor de waardeontwikkeling van de persoonlijke beleggingsportefeuille van de abonnee;

 5. Abonnee vrijwaart Rowan Nijboer Beleggingen tegen alle aanspraken van derden op schade, de redelijke kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de abonnee geleverde dienst

 6. Rowan Nijboer Beleggingen mag te allen tijde wijzigingen in de programmering en online omgeving maken

 

Artikel 9 Reikwijdte Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (waaronder ook inbegrepen een overeenkomst van opdracht) of rechtsbetrekking met Rowan Nijboer Beleggingen 

 2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien de tussen partijen afwijkende afspraken schriftelijk zijn vastgelegd

 

Artikel 10 Rechtsgeldigheid

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden in overleg om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het economische en juridische effect zo dicht als mogelijk benadert;

 

Artikel 11 Herroepingsrecht 

 1. Bij levering van de diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich via een mail naar info@rowannijboer.nlrichten tot Rowan Nijboer Beleggingen. 

 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de dagelijks verschuldigde kosten die zijn gemaakt gedurende deze periode voor zijn rekening.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op alle met Rowan Nijboer Beleggingen gesloten overeenkomsten alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing;

 2. De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomt ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn de algemene voorwaarden tevens te raadplegen op de website: www.rowannijboer.nl/algemene-voorwaarden
   

Laatste wijziging algemene voorwaarden: 2022-08-08