top of page
rowan_vierkant_negatief.jpg

DISCLAIMER

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de op deze website weergegeven voorwaarden. Rowannijboer.nl verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Rowannijboer.nl voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Koersveranderingen en/of nieuwsfeiten nadien kunnen tot gevolg hebben dat een belegging niet langer uitvoerbaar is. Rowannijboer.nl is niet verantwoordelijk voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. Reden hiervan is dat de koersvorming op de effectenmarkt medebepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). Toch wordt alle kennis en vaardigheden die Rowannijboer.nl tot haar beschikking heeft, steeds aangewend om accurate analyses en beleggingsopinies aan geïnteresseerde lezers aan te bieden.

Het online materiaal en cursus materiaal van Rowannijboer.nl wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling of een uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Rowannijboer.nl een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Rowannijboer.nl er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel ernaar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance-voorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. De in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving.

Rowannijboer.nl staat niet onder toezicht van de AFM. Rowannijboer.nl staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Rowannijboer.nl noch betrokken medewerkers van Rowannijboer.nl kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan.

Rowannijboer.nl geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Rowannijboer.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit geldt voor alle schades in de breedste zin van het woord. De opinies en informatie opgenomen in deze publicatie of andere publicaties van Rowannijboer.nl zijn generiek van aard en houden daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de opinies en informatie uit deze publicatie of andere publicaties van Rowannijboer.nl dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies.

Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan beperkingen onderhevig en de ontvanger van deze publicatie of andere publicaties van Rowannijboer.nl dient zichzelf te informeren over eventuele beperkingen. 

Rowannijboer.nl adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan.

Rowannijboer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Rowannijboer.nl. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Rowannijboer.nl, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.

De vermelde koersen van in deze publicatie of andere publicaties van Rowannijboer.nl genoemde financiële waarden gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. Hoewel het streven van Rowannijboer.nl er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Rowannijboer.nl ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen worden doorgevoerd. Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Rowannijboer.nl u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Rowannijboer.nl, dat Rowannijboer.nl niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van de informatie opgenomen in die andere websites en dat Rowannijboer.nl geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de informatie opgenomen in dergelijke websites.

bottom of page